INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V tomto dokumentu naleznete přehled základních informací o zpracování osobních údajů, které jste poskytli Fyzické osobě podnikající Kateřině Jílkové, se sídlem: Pod Nemocnicí 2342, 269 01 Rakovník, IČ: 04722060 (dále jen „podnikatel“). Na základě vaší registrace v e-shopu vosky-votivky.cz bude podnikatel zpracovávat vaše osobní údaje. Ve vztahu k vašim osobním údajům je podnikatel jejich správcem.

Ochrana vašich osobních údajů je poskytována v souladu s právy, které vám zaručuje právní řád České republiky, jakož i se všemi právy zaručenými zejména Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinném v České republice od 25.5.2018 (dále jen „GDPR“).

Tímto vás, naše zákazníky, jakožto subjekt ochrany osobních údajů, v souladu s právním řádem České republiky a zejména s odkazem na čl. 13 GDPR informujeme o následujících skutečnostech, které mají či mohou mít vliv na ochranu vašich osobních údajů, jejich zpracování, včetně přehledu vašich práv:

 

 1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Správcem vašich osobních údajů je Kateřina Jílková (fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku) se sídlem: Pod Nemocnicí 2342, 269 01 Rakovník, IČ: 04722060

 

 1. Kontaktní osoby podnikatele pro ochranu osobních údajů

Jako kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů byla stanovena Kateřina Jílková, e-mail: info@vosky-votivky.cz.

 

 1. Můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i bez vašeho souhlasu?

Ano, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • ochrany oprávněných zájmů Podnikatele, tedy oprávněného zájmu správce, zejména zajištění plnění smluv a zajištění přepravy.

 • plnění právních povinností, které pro Podnikatele vyplývají z obecně závazných právních předpisů;

 • nezbytnosti ochrany životně důležitých zájmů Vás, či jiné fyzické osoby.

Možnost a zákonnost zpracování na základě výše uvedeného vyplývá přímo z účinných právních předpisů aváš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

V případě, že s poskytnutím svých osobních údajů i tak nesouhlasíte, buďte prosím informováni, že se nemůžete stát naším zákazníkem, nemůžete s námi uzavřít kupní smlouvu.

 

 1. Jaké osobní údaje o vás zpracováváme a co nás k tomu opravňuje, jaký je účel tohoto zpracování?

Ke zpracování vašich osobních údajů nás opravňuje především uzavření obchodu a vaše registrace v našem e-shopu.

Za účelem uzavření obchodu (uzavření kupní smlouvy, vystavení faktury, odeslání a dodání zboží), zpracováváme následující osobní údaje:

 • Vaše identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresu, titul.

 • informace vztahující se k vašim nákupům (např. platební údaje, kontaktní údajé pro zajištění dopravy, archiv vydaných faktur, historie objednávek.);

 • informace související s používáním e-shopu (např. IP adresa, typ prohlížeče).

Tyto osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat rovněž za účelem ochrany našich práv v případě vzniklého sporu. Ke zpracování vašich osobních údajů na základě smluvního vstahu s podnikatelem není zapotřebí váš souhlas.

Zpracování vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností je uskutečňováno na základě zákonů České republiky a zejména GDPR. Účelem tohoto zpracování je plnění našich zákonných povinností, které pro nás vyplývají z právního řádu České republiky. V případě, že tento účel zpracování pomine, je naší povinností vaše příslušné osobní údaje za tímto účelem již nezpracovávat.

Pokud bychom vaše osobní údaje zpracovávali pro jiný účel, než pro který byly vaše osobní údaje shromážděny, o této skutečnosti vás budeme informovat s dostatečným předstihem.

 

 1. Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

K vašim osobním údajům mají přístup pouze pověření pracovníci podnikatele v souladu s vnitřními předpisy.

Vaše osobní údaje jsou předávány či zpřístupněny pouze těm subjektům, které poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky a zejména požadavky GDPR, a aby tak byla vždy zajištěna ochrana vašich práv.

V případě, že pro zpracování vašich osobních údajů využijeme jiného zpracovatele, bude se toto zpracování řídit písemnou smlouvou, uzavřenou mezi námi a tímto zpracovatelem, která bude obsahovat všechny povinné náležitosti.

Vaše osobní údaje předáváme pouze přepravním společnostem a to :

 • Česká pošta – jméno, příjmení, doručovací adresa.

 • Zásilkovna – jméno, příjmení, e-mail a mobilní telefon.

Spoluprace s ostatními subjekty byla k 25.5.2018 ukončena.

Osobní data ( e-mailové adresy ) zákazníků jsou použita k interním marketingovým účelům (rozesílání newsletterů) jen za podmínky výslovného souhlasu ze strany zákazníka.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje budou zpracovány po dobu plnění zákonných povinností podnikatele souvisejících s archivací informací a dokladů, a po dobu, kdy je možné uplatňovat případná práva podnikatele vůči vám (promlčecí doba).

 

 1. Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte vůči nám, jakožto správci vašich osobních údajů, zejména následující práva:

 • právo požadovat informace o tom, zda osobní údaje, které se vás dotýkají, jsou námi zpracovávány, či nikoliv;

 • právo na přístup k vašim osobním údajům, tzn. právo požadovat „bližší informace o: “;

 • právo požadovat přenesení vašich osobních údajů;

 • právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (blíže v čl. 8 tohoto dokumentu);

 • právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;

 • právo, aby vaše osobní údaje nebyly předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, či profilování, pokud pro to budou naplněny konkrétní podmínky;

 • právo požadovat po nás kopii vašich osobních údajů, které jsou o vás zpracovávány. Tuto kopii vám poskytneme bezplatně. V případě, že žádáte o opětovnou kopii, můžeme vám účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů, které nám vzniknou;

 • požadovat po nás opravu, či doplnění vašich osobních údajů;

 • požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení rozsahu zpracování vašich osobních údajů;

 • v případě, že udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů jste oprávněni takto udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to zejména stejným způsobem, jakým byl daný souhlas poskytnut.

 

 1. Naše povinnost oznamování případu porušení zabezpečení, která by mohla představovat vysoké riziko pro vaše práva a svobody

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a ukládány za pomoci náležitých technických a bezpečnostních opatření. Pokud by ovšem i přes tato opatření došlo k porušení zabezpečení vašich osobních údajů a to tak, že by to pro vás mohlo představovat vysoké riziko, bude vám tato skutečnost bez zbytečného odkladu oznámena, spolu s povahou tohoto porušení zabezpečení, pravděpodobnými důsledky, které pro vás mohou nastat, včetně přijatých opatření k vyřešení této záležitosti.

 

Buďte prosím informován/a, že veškeré informace o osobních údajích lze poskytovat pouze a výhradně osobě, o jejíž osobní údaje se jedná. Za tímto účelem můžeme požadovat ověření vaší osoby. Pokud nám nebude s ohledem na povahu osobních údajů dostatečně prokázáno, že jde o osobu, o jejíž osobní údaje se jedná, nebudou vám takové informace sděleny.